Cumartesi, Ağustos 08, 2020
Yazı Boyutu

SGK-TMMOB Arasında Asgari Ücret Protokolü İmzalandı

31 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ile aşağıda metni bulunan protokol SGK-TMMOB arasında imza altına alınmıştır ;


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İLE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ARASINDA

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Taraflar

MADDE 1- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği aşağıda yazılı şartlar dahilinde bu Protokolü imzalama konusunda anlaşmaya varmışlardır.

Protokolün bundan sonraki maddelerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu “SGK”, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de “TMMOB” olarak anılacaktır.

 

Amaç ve kapsam

MADDE 2- Bu protokolün amacı; sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek,  toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak amacıyla işbirliği yapılmasıdır.

Bu Protokol, TMMOB faaliyet alanıyla ilgili meslekleri icra eden kişilerle ilgili olarak asgari ücret seviyeleri belirlenmesini ve TMMOB tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ile hazırlanan görsel materyallerde sosyal güvenlik bilinci ile ilgili bölümlere ve dokümanlara yer verilmesini içermektedir.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu protokol; 31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 100 üncü maddesi ile 16/05/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 13 üncü maddesinin (g) bendi ve 14 üncü maddesinin (d) bendine dayanılarak düzenlenmiştir.

TMMOB’nin yükümlülükleri

MADDE 4- TMMOB, ücretlerin eksik bildirilmesini önlemek amacıyla mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık bazda asgari ücret seviyeleri belirleyerek SGK’ya iletecektir.

Ayrıca TMMOB sosyal güvenlik bilincinin arttırılması ve sigortalı çalışmanın ve çalıştırmanın önemini vurgulamaya yönelik olarak; üyelerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yayınlanan bültenlerde bilgilendirici dokümanlara ve yazılara yer vermeyi ve kendi görev/yetki alanına giren diğer faaliyetlere ilişkin SGK ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

 

 

SGK’nın yükümlülükleri

MADDE 5- SGK; sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla TMMOB tarafından dağıtımı sağlanacak dokümanların hazırlanmasına yardımcı olmayı, mühendis ve mimarların ücretlerinin, TMMOB tarafından belirlenerek kuruma iletilen asgari ücretlerin altında olmaması için gerekli tedbirleri almayı diğer konularla ilgili olarak teknik destek sağlamayı ve TMMOB ile iyi niyet ve uyum içinde işbirliği yapmayı kabul ve taahhüt eder.

 

Protokolün feshi

MADDE 6- İş bu Protokol maddelerinde belirtilen hükümleri, yasal ve idari işleri düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe girdiğinde kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler.

Yürürlük

MADDE 7- İş bu Protokol, tarafların imzaladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

İmza

MADDE 8- 8 (sekiz) madde ve 2 (iki) sayfadan ibaret bu protokol 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, bir nüshası TMMOB’ye, bir nüshası da SGK’ ya verilmiştir. İş bu Protokolün her iki nüshası da asıl niteliğinde olup, aşağıda adları yazılı bulunan taraflarca   …/ …/2012 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

 

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU                    BAŞKANLIĞI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

 

 

 

 

Cüneyt OLGAÇ

Sigorta Primleri Genel Müdür V.

 

 

 

 

Mehmet SOĞANCI

Yönetim Kurulu Başkanı

 Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile